معرفی نرم افزار Multiwfn

Multiwfn نرم افزاری قدرتمند برای آنالیز تابع موج است که تقریبا قادر به انجام تمامی آنالیزهای مهم تابع موج (بجز NBO) است.

ویژگیهای کلیدی:

- توانایی خواندن تابع موج از انواع فایلها ورودی مانند wfn، wfx، fch، NBO plotfile، Molden input file و خواندی ساختار فایل از فایل های pdb، xyz، DMOL3، grd، gaussian cub

- آنالیز توپولوژی برای چگالی الکترون (آنالیز AIM)

- آنالیز جمعیت با استفاده از روشهای مختلف: Hirshfeid، VDD، Muliken، Luwdin، Modified MPA و ...

- آنالیز مرتبه پیوند با استفاده از نظریه های مختلف: Mayer bond order، multi-center bond order و ...

- رسم طیف های UV-vis/ECP، RAMAN، IR، VCD

- محاسبه بسیاری از پارامترهای قابل استخراج از توابع موج مانند حجم واندروالس و 

- محاسبه بسیاری از اندیس های مجازی وابسته به تابع موج مانند اندیس های آروماتیسته، HOMA، و ...

- نمایش ساختار مولکولی و اوربیتالها، MO, NBO, natural orbitals، و ...

- نمایش مستقیم نتایج به صورت ساختار سه بعدی، گراف و نمودار

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com