معرفی نرم افزار MacMolplt

MacMolplt 7.5 نرم افزاری برای ترسیم ساختارهای مولکولی و مدهای ارتعاشی به صورت سه بعدی و ساخت فایل ورودی برای نرم افزار GAMESS است.

ویژگیهای کلیدی: 

- توانایی خواندن فایل های ورودی و خروجی GAMESS و همچنین فایل های حاوی اطلاعات مختصات واکنش این نرم افزار، IRC و ِDRC

- توانایی خواندن ساختارهای مولکولی با فرمت های xyz, xmol, Molden, و MDL

 - رسم نمودار انرژی و طیف های ارتعاشی IR و RAMAN

 - ساخت انیمیشن از مدهای ارتعاشی نرمال و مختصات واکنش، و قابلیت ترکیب چندین فایل ساختار مولکولی برای ساخت انیمیشن

- پشتیبانی از گروه های نقطه ای مولکولی

 - ساخت و اصلاح ساختارهای مولکولی با استفاده از ابزارهای گرافیکی، مختصات درونی یا مختصات کارتزین

  -  نمایش 3 بعدی اوربیتال ها  و همچنین نمایش 2 بعدی اوربیتالها با استفاده از کانترمپ های چگالی الکترون

 - ترسیم نقشه اختلاف چگالی و ترسیم نقشه پتانسیل الکترواستاتیک

 - ساخت فایل ورودی برای نرم افزار محاسباتی GAMESS

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com